ச ற்றுமு ன் அ ட்லி வீ ட்டி ல் ஏ ற்ப ட்ட ம ர ணம்….! மீ ளாத து யரத் தி ல் ப திவி ட்ட டு விட் டர் ப திவு – சோ கத்தி ல் தி ரையுல கம்…!!

சினிமா

த மிழ் தி ரையு லகில்  பிரப லமா ன இய க்குனர்க ளி ல் ஒரு வராக தி கழ்ப வர் இ யக்கு னர் அட் லி. இ வர் விஜ ய்யை வை த்து எ டுத்த பி கில் ப டம் ம க்களி டையே ந ல்ல வரவே ற்பினை யும் பெ ற்றது. மது ரை யைச் சேர் ந்த இவ ர் இய க்குன ர், தி ரைக்க தை, எழுத் தளார் என ப ல முகங் களைக்  கொ  ண்ட வர். இ வர் பி ரப ல சின் னத்தி ரை நடி கையா ன ப்ரி யா வை கா தலி த்து தி ருமண ம் செ ய்து கொண் டார்.  மே லும், ந டிகை  பிரி யா சின் னத்தி ரை யில் நடி த்தா லும் சினி மாவில் அறிமு கமான து என் ன வோ சூர் யா நடி ப்பில் வெளி யான சிங் கம் படத் தில்  தா ன். அத ன்பி ன்பு நா ன் ம ஹான் அல் ல, சிங் கம் 2  போ ன்ற பட ங்களி ல்  நடித் த இவ ர்,

தி ருமணத் திற்கு பி ன்பு ந டிப்ப தை மு ற்றிலு ம்  நிறுத் திவிட்டா ர். இ ந்நிலை யில்  நடி கை பிரி யா வின் தா த்தா கா லமாகியுள் ளார். இ துகுறி த்து த னது ட் விட் டர் பக்க த்தில் தெரி வித்து ள்ள அட் லீ ‘பிரி யாவி ன்  தாத் தா இன் று கா லமா கிவிட் டார். அவ ரை தாத் தா எ ன்று அ ழைப்ப து அவரு க்கு பிடி க்காது எ  னவே எப் போதும் அவ ரை ப் ரோ என் றுதா ன் கூ ப்பிடு வேன்.

அவ ருக்கு 82 வய தாகி றது. கட ந்த வா ரம் கூ ட நாங் கள் நன்றா க பேசி னோம் அ வருக் கு  என் னை   ரொம் ப பிடி க்கும் என் னுடைய ந ல் விரும் பியாக நண் பனா க என் னை வ ழி நடத் தினார் அவ ர் என்னி டம் சக ஜமா க என் னை  ’மின் னலே’ பட த்தில் நா கேஷ் நடி த் த சுபி னி தா த்தா போ லவே இரு ப்பார். நீங் கள்  இல் லை என் பதை என் னால் ஏ ற்று க்கொ ள்ள மு டி ய வில் லை.

எங் கள் குடு ம்பம் ஒரு  தூணை யும் ஒரு ந ண்ப னை இழ ந்து உள்ள து. உங் களுடை ய இட த்தை எங் கள் வா ழ்வில் யா ராலு ம் நி ரப்ப முடியா து’ எ ன்று உரு  க்கமுட ன் ப திவிட்டு ள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *