அ திகா லையில் கேட்ட அ லறல் ச த்தம் : க ருகிய நிலையில் மீ ட்கப் பட்ட ஒ ரே குடு ம்பத் தை சே ர்ந்த மூ வர்!!

Uncategorized செய்தி

இ ந்திய மாநி லம் கே ரளாவி ல் கு டியிரு ப்பு ஒ ன்றில் இரு ந்து ஒ ரே கு டும்பத் தை சேர் ந்த மூ வ ர் தீ யில் க ருகிய நி லையில் ச டலமாக மீ ட்கப்பட்டுள்ளனர். கே ரள மாநி லம் வெ ட்டூர் பகுதியை சே ர்ந்த 60 வய தான ஸ்ரீ கு மார், அவரது ம னைவி மி னி(55) மற்றும் மகள் அ னந்தலட் சுமி(26) ஆகியோரே தீயி ல் க ருகி ம ரணம டைந்தவ ர்கள். அ திகா லை சுமார் 3.30 மணி யள வில் ஸ்ரீ குமாரி ன் கு டியிரு ப்பில் இ ருந்து அ ல ற ல் ச த் த ம் கே ட்டதா க கூ றும் அ ப்ப குதி ம க்கள், தொடர்ந்து அ ந்த கு டியிரு ப்பில் இ ருந்து கரு ம்பு கை எ ழுவதை க் க ண்டு பொ லிசா ரிடம் த கவ ல் அளித் துள்ளன ர். இத னையடுத் து பொ லிசா ர் அ ளித்த த கவ லின்  பே ரில் மீ ட் புக்கு ழு வினர் ச ம்ப வப்ப குதி வி ரைந்து வந் துள் ளனர்.

தீ யணை ப்பு வீ ரர்க ள்  தீ யை கட் டுக் குள் கொ ண்டுவ ந்த நிலை யில், கு டியிருப் புக்குள் இ ருந்து மூ ன்று ச டலங் களை மீ   ட்டுள் ளனர். மூ வரு ம் தீ க்கு ளித்தி ருக் கலாம் எ ன் றே மு தற்க ட்ட வி சார ணையில் பொ லிசாருக்கு தெ ரிய வ ந்து ள்ளது. கட னில் மூழ் கிய நிலை யில், ஸ்ரீகு மார் கு டும்பம் கடந் த சில மாத ங்க ளாக கடு ம் ம ன  அ ழுத்தத் தில் கா ணப்பட் டதாக அ ப்பகு தி மக் கள் பொலி சாரிட ம்  தெரி  வித்துள் ளனர்.

வணக்கம் அன்பு வாசகர்களே நீங்கள் எத்தனையோ தலங்களில் செய்திகளை படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் நம்முடைய தளம் முழுக்க முழுக்க மாறுபட்ட ஒரு தளம் இங்கு காணொளியின் மூலமாக அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் படித்து அதை தெரிந்து கொள்வதை விட காணொளியின் மூலமாக காணுகின்ற ஒரு காட்சியை எளிமையாக நமக்கு புரிந்துவிடும் நம் மனதில் அது பதிந்துவிடும்.

எனவே தான் நம்முடைய தளத்தில் அனைத்தும் காணொளி களாகவே இருக்கின்றன இங்கு சினிமா அரசியல் பொழுதுபோக்கு என்று அனைத்தும் உங்களுக்காக இருக்கிறது இதில் நீங்கள் ஏதாவது புதுமையாக பதிவிட வேண்டுமென்றால் தாராளமாக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *