க ணவ னின் த ந்தை யுட ன் ஓ ட் டம் பிடி த்த ம ரும கள் : அ ம்பல ப்படு த் திய சி சிடி வி..! அ த ன் பிற கு நட ந்த அ தி ர்ச் சி ச ம்பவ ம்…!!

செய்தி

இந் தியா வில் மக னின் மனை வியுட ன் த ந்தை ஓட் டம் பிடித் த சம் ப வம் ஒ  ட்டு  மொத் த குடு ம்பத்தி னரையே அ வ மா னத் தில் ஆ ழ்த்தியு ள்ளது.  ஹ ரியானா வின் Pa nipath’s So ni கா லனியி ல் கண வருட ன் வசி த்து வ ந்த Asama என் ற பெ ண், மா மானா ருடன் அ திகாலை யில் வீ ட்டை வி ட்டு வெளி யேறி யுள்ளா ர். இ து  குறி த்து அங் கிரு க்கும் உ ள்ளூ ர் ஊ டகம்  வெ ளியி ட்டிரு க்கும் செ ய்தியில், A sama-வு க்கும் அப் துல் என்ப வருக் கும் க டந்த நா ன்கு ஆண் டுக ளுக்கு மு ன் தி ருமண ம் ஆ கியு ள்ளது. இந் த த ம்ப திக் கு மூன் று வய தில் மக ள் மற்று ம் 10  வயதி ல் மக ன் உ ள்ளா ர். இ ந்த த ம்பதி அ பது லின் பெ ற்றோ ர் இரு க்கும்.

Panipath’s Soni கா லனி யில் ஒ ன்றா க வ சித் து வ ந்துள் ளனர். இ ந்நி லையி ல் தா ன் வீட்டி ல் கு டும் ப உ றுப்பி னர்க ளுக் கு உண வில் ம யக்க மரு ந்து க லந்து கொ டுத்த Asa ma, அ திகா லை 4 ம ணியள வில் மா மான ரும், அப துலி ன் தந் தையு மான சலீ முட ன் வீட் டை விட்டு வெ ளியே றியுள் ளார். Asa ma தன் னு டைய 10  மாத மகளு டன் வீட் டை வி ட்டு  வெ ளி யில் வரு கிறா ர். அவ ருக் காக ச லீம் கா த் திரு க்கும் வீடி யோ காட் சிக ள் அ ங்கிரு க்கும் சி சிடி வி கமெ ரா வி ல் பதி வாகியுள் ளது. ஆ னால்,

இ து எல் லாம் தெ ரியாமல் குடு ம்பத்தி னர் இருவ ரையு ம் பல்வே று இ டங்க ளில் தேடி யுள்ள னர். எ ங்கு தே டியும் கி டைக் காத கார ணத்தினா ல், இ து குறி த்து கட ந்த 28- ஆம் திக தி காவ ல்நி லை யத் தில் பு கார் அ ளித்து ள்ளன ர் .  இ தையடு த்து பொ லிசா ர் நட த்திய விசா ரணை யி லும், அ ங்கி ருந்த சி சி டி வி க மெரா வையும் ஆ ராய்ந் து பா ர்த் த போ து, உ ண் மை அறி ந்து குடு ம்பத் தினர் க டு ம் அ திர்ச் சியி ல் உ ள் ளன ர்.

Asama க ணவரா ன அ ப்து ல், ம னைவி யின்  இந் த செ யலா ல், யா  ரையு ம் எ திர் கொ ள்ள மு டியா மல் த வித் து வ ருகிறா ர். அவர் த ன்னு டைய தந் தைக் கும், ம னை விக்கு ம் எந் த ஒ ரு உற வும் இ ல் லை என் று நம் பினா ர்.  ஏ னெனி ல் இ ருவ ரும் அந்த ளவி ற்கு வீ ட்டில் இரு ந்த போ து ச ண்டை  போ ட்ட ப டி யே இரு ந்துள் ளன ர். இ தனா ல் ஒரு வருக் கொ ரு வர் பே சு வதை  நி றுத் தியுள் ளனர். ஆ சா மா ம ற்றும் அ வரது த ந்தை யின் இ ந்த நடவ டிக் கை மு ழு குடு ம்பத்தி ற்கும் அவ மான த்தை  ஏற்ப டுத்தி யுள் ளது.

எ ன்று  அ வர் வேத னையு டன் கூ றியுள் ளார். இது தொ டர் பாக பொ லிசா ர் வி சார ணை மே ற்கொ ண்டு வருகி ன்ற னர். அன்பு வாசகர்களே நீங்கள் எத்தனையோ தலங்களில் செய்திகளை படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் நம்முடைய தளம் முழுக்க முழுக்க மாறுபட்ட ஒரு தளம் இங்கு காணொளியின் மூலமாக அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் படித்து அதை தெரிந்து கொள்வதை விட காணொளியின் மூலமாக காணுகின்ற ஒரு காட்சியை எளிமையாக நமக்கு புரிந்துவிடும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *