வீட்டிற்கு வரசொல்லி, தனியறையில் பிரபல இயக்குனர் செய்த மோசமான காரியம்..! பிரபல நடிகை வெளியிட்ட பகீர் தகவல்..!

சினிமா

த மிழ் சி னிமாவி ல் தே ரோடும் வீ தி யிலே பட த்தில் நடி த்தவர் பா யல் கோ ஷ். இவர் தெ லுங்கில்  ஜூனி யர் என் .டி.ஆரி ன் ஊசர  வல்லி, ம னோஜ் மஞ் சுவின் பிரயா ணம் ஆகிய படங் களில் ந டித்துள்ளார். மேலு ம் ஹி ந்தியில் பட் டேல் கி ப ஞ்சாபி ஷா தி என் ற பட த்திலும் நடி த்துள்ளார். அ துமட்டு மின்றி அ வர் சாத் நி பானா சா தியா என் ற இந் தி   தொட ரிலும் நடி த்துள் ளார். இந் த நி லை யில் ந டிக்க வந் த பு திதில் த னக்கு ஏ ற்பட்ட  பா லியல் தொல் லை கு றித்து ச மீபத் தில்  வெளி யிட்டுள்ளா ர். அவ ர் கூறி யதாவ து, சினி மாவுக் கு வந்த து வக் கத்தில் ந டிக்க வா ய்ப் பு தே டினே ன். அ ப்போ து பிர பல இயக் குனர் ஒரு வரை அ வரது வீ ட்டில் சந் தித் தேன்.

ஆ ரம்பத் தில் அ வர் ந ன்றாக பே சினார். மே லும் அ வரிடமி ருந்து ம து ம ற்றும்  போ தைபொ ருள் ப யன்ப டுத்தி ய வாச னை வ ந்தது.  பி ன்னர் அ வர் என் னை அ றைக்கு அ ழைத்துச் சென் றார். அ ங்கு நிறை ய வீடி யோ கேச ட்டுக ள், புத் தகங் கள் இ ருந் தது. பி ன்னர் ஆ பாச  பட வீ டியோ கே சத்தை போ ட்டார். அத னை கண் ட நா ன் பெரு ம் அதி ர்ச்சிய டைந் தேன். ஆ னால் அவ ரோ சினி மா  துறை யில் இதெ ல்லா ம் சக ஜம்.

நா ன் அ ழைத் தால் பல பெ ண்கள் இப் படி எ ன்னுட ன் இருப்பா ர்கள் என் று கூறி  னார்.ஆ னால் ஒரு வ ழியாக நா ன் அங் கிருந் து எ ப்படியோ  தப் பி ஓ டி வந் து விட் டேன். அ ந்த சம் பவத் தால் ஏ ற் பட்ட அ திர்ச் சியில் இருந் து மீள வே  என க்கு மா தகண க்கில் ஆ னது எ ன கூ றியுள் ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *