வி ளையாடிக் கொ ண்டிருந்த கு ழந்தை மீ து ஏ றிச் செ ன்ற கா ர் : நெ ஞ்சை ப தப தை க்க வை க்கும் கா ட்சி!!

வீடியோ

இந் தியா வின் மகா ராஷ்டி ரா மா நிலத் தில் வி ளையாடிக் கொ ண்டி ருந்த 3 வ  யது கு ழ ந்தை மீது கா ர் ஒன் று ஏ றி ச் செ ன்ற ச ம்பவ ம் வீடி யோவா க வெ ளியா கி ப தைப தைக்க வை த்துள்ளது. செப்டம்பர் 11ம் திகதி மாநில த லைநக ர் மு ம்பை யில் உள்ள ம ல்வானி ப குதியி லே இந் த கோ ர ச ம்பவ ம் நட ந்துள் ளது. 3 வ யது கு ழந்தை வீ ட்டிற்கு வெ ளியே வி ளையா டிக் கொ ண்டி ருந்த போ து அவ் வழி யாக வந்த கார் ஒன்று கு ழந்தை மீ து மோ தி ஏ றிச்சென் றுள்ளது. இதில் ப  டுகா யம டைந்த கு ழந்தை ம ய ங் கி ய நி லையில் சா லையிலே கி டந்துள் ளான். இத னையடு த்து மீ ட்க்க ப்பட்டு ம ருத் துவம னையில் அ  னு ம திக்க ப்பட்ட சி றுவன்,

தற்போது தொடர் சிகிச்சைக்கு பின் உ யி ர் பிழைத்து வீடு திரு ம்பியு ள்ளார். கா ர் ஓட் டுநர் மீ து பொ லிசா ர் வ ழக்கு ப திவு செ ய்து வி சார ணை மே ற்கொ ண்டு வரு கின்ற னர். வணக்கம் அன்பு வாசகர்களே நீங்கள் எத்தனையோ தலங்களில் செய்திகளை படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் நம்முடைய தளம் முழுக்க முழுக்க மாறுபட்ட ஒரு தளம் இங்கு காணொளியின் மூலமாக அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு சொல்லப்படும்.

படித்து அதை தெரிந்து கொள்வதை விட காணொளியின் மூலமாக காணுகின்ற ஒரு காட்சியை எளிமையாக நமக்கு புரிந்துவிடும் நம் மனதில் அது பதிந்துவிடும் எனவே தான் நம்முடைய தளத்தில் அனைத்தும் காணொளி களாகவே இருக்கின்றன இங்கு சினிமா அரசியல் பொழுதுபோக்கு என்று அனைத்தும் உங்களுக்காக இருக்கிறது இதில் நீங்கள் ஏதாவது புதுமையாக பதிவிட வேண்டுமென்றால் தாராளமாக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *