5 ச கோ தரர்க ள் அனை வரு க்கும் ஒ ரே ஒ ரு ம னைவி !! ஒ ரே வீ ட்ல எ ப்படி வா ழறாங் ன்னு நீங் களே பா ருங் க !!

செய்தி

உல கம் மு ழுவதும் பல் வேறு வி தமான வி த்தியாசமா ன கலா ச்சாரங் கள் உள் ளன.மே லும் சொ ல்லப் போனால் இந்தி யாவில் உ ள்ள ஒவ் வொரு மா நிலத்து க்கும் ஒவ் வொரு வித மான ப ழக்க வழக்க ங்கள் மற் றும் கலாச் சாரங் கள் உ ள்ளன. ஆ னால் நீ ங்கள் விய ந்துபோ கும் அள வுக்கு ஒ ரு ப ழக்கவழ க்கம் பற்றி த் தான் இ ந்த பதி வில் பார்க் க போ கிறோம். உத்த ரகா ண்ட் மா நில த்தில் உள் ள ஒரு ம லைகி ராமத் தில் அற் புதமா ன இதுவ ரை கே ள்விப டாத வி சித்திர ந டைமு றை ஒன் று பழக் கத்தி ல் உள்ள து . அது என்ன வெ ன்றா ல், ஒ ரே கு டும்பத் தை சேர் ந்த ஆண்க ள் அ னைவ ரையும் அதா வது சகோ தர ர்கள் அ னைவ ரையும், ஒ ரே ஒரு பெ ண் ம ணப்பது .

அ தாவது ஒ ரு பெண் ணிற்கு, ச கோதரர் கள் அனை வரும் கணவ ராகி வி டுவர். உ த்தராக ண்ட் மா நிலம் டேரா டூன் அ ருகே உ ள்ள கி ராமம் வி ராட் கை. பா ண்டவர் களின் ப திமூ ன்று ஆ ண்டு வன வாசத்தி ற்கு த ங்க உ தவி செய் த வி ராட் ரா ஜா வின் பெ யரால் தா ன் இந் த கி ராமம் அழை க்கப்பட் டு வ ருகிறது. மகா பாரத த்தி ல்தான்,பாஞ் சாலி க்கு தா ன் ஐந் து பஞ் ச பாண் டவர் களும் கண வராக இ ப்பார் கள்.

ஆ னால் இ ந்த கி ராமத்தி ல், நி றைய பெ ண்கள் பாஞ்சா லியாக தா ன் உ ள்ள னர். உல கம் மு ழுவதும் வே று வே று கலாச் சாரத் தை பி ன்பற்றி னாலும், பு துமை களை வா ய் பி ளந்து பார் த்து வந் தாலும், ஒ ரு பெ ண் கு டு ம்பத்தில் உ ள்ள அனை த்து சகோ தரர்களை யும் க ணவரா க ஏற் றுகொள் வது, நம்மால் ஏற்று க் கொ ள்வ தற்கு ச ற்று க டினம் தா ன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *