பி க்பா ஸில் போ ட்டியாளர் கள் இ தை செ ய்யக்கூடா து : படுக் கைய றை யில் வந் த முக் கியமா ன க ட்டுப் பாடு எ ன்ன தெ ரியுமா ..??

சின்னத்திரை

இ ந்தியி ல் பி க் பா ஸ் 14 நிக ழ்ச்சி யில் போ ட்டியாளர் கள் டபு ள் பெ ட்  பய ன்படு த்தகூ டாது  என க ட்டுப்பா டு வி திக்கப்  பட்டுள்ள தாக தகவ ல்கள் தெரி விக்கின் றன.  மக்க ளிடை யே பிரப லமா ன பிக் பாஸ்  நி   கழ்ச்சி யை இந்தி யில் சல் மான்  கா ன்  தொ  குத்து வழ ங்குகி றார். 13 சீ சன் முடி வடை ந்த நி லையில் 14வது  சீச  னுக்காக ரசிக ர்கள் ஆவ லுடன் உள் ளனர். கொரோ னா பாதி ப்பால் ஒத்தி வைக்க ப்பட்ட பிக் பா ஸ் சூட் டிங் வ ரும் அக் டோபர் 4 ஆ ம் தே தி ஆ ரம்பி க்கப்ப ட உள்  ளதா க  தெரி கிறது.  இ ந்த நி லையில் பி க் பா ஸ் சீச ன் 14ல்  டபு ள்  பெ ட் கொண் ட கட் டில் ப யன்படு த்த த டை வி திக் கப்பட்டுள்ள தாக த கவல் கள் வெ ளியா கிறது.

அ தாவது, போ ட்டியாளர்க ள் எல்லா ரும் த னி  கட்டி ல்கள் ப யன் படுத் த வே ண்டும் என்று ம் ஒ ரு பெ ட்டில் இர ண்டு பே ர் தூங் கக்கூடா து எ ன்றும் த ட்டு, கண் ணாடி உள் ளிட்ட எந் த பொ ருட்களை யும் பகி ர்ந்துக் கொ ள்ள கூடா து எ ன கட் டுப்பா டுகள் விதிக் கப்பட்டுள்ள தாக தெரிகி றது.

மே லும், கொ ரோனா பர வலை கட்டுப் படு த்தும் நோ க்கோ டு இந் த  க ட்டு ப்பாடுக ள் அமல்ப டுத்த ப்பட உள் ளதாகவு ம் வா  ரத்துக்கு ஒ ரு மு றை போட் டியாளர்க ளுக்கு கொ ரோ னா  ப ரிசோத னை செய்  யப்படும் எ ன்றும் கூ றப் படு கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *