ம னைவி மீது சந் தேகம்! வீட் டிற்குள் பூ ட்டி வை த்து கண வன் செ ய்த கொ டூர செயல்: நெ ஞ்சை ப த ற வை க்கும்….

செய்தி

த மி ழ   கத் தி ல்   ம   னைவி யை   க   ட்டி   வை த் து ,  அ ரி   வா   ளா ல்   வெ   ட் டி  சி த்   ர வ தை   செ ய் த தோ டு ,   அ வ ரை     பெ ட் ரோ ல்  ஊ ற் றி  எ ரி த்து   கொ லை   செ ய்  ய மு ய ற் சித் த  க ண வ னி ன்   செ   யல்  பெ ரு ம்   அ  தி ர் ச் சி யை   ஏ ற் ப டுத் தி யு ள் ள து. க ன் னி யா கு ம ரி மா வட்டம் குள ச்சல் ப கு தியை சேர் ந் த த ம் ப தி  சு ரே ஷ்   ரா ஜ ன் (5 3 ) –   ஹெ ப் சி பா ய் ( 4 0 ) .   இ வ ர் க ள்   இ ரு   வ ரு க்கு ம்   தி ரு   ம ண ம்  மு டி ந் து   1 5   ஆ ண்   டு க ள்   ஆ கி வி ட்ட   நி லை யி ல் ,   இ து வ ரை   கு ழ   ந் தை  இ   ல் லை .   இ ந் நி   லை யி ல்,

க டந்  த   2 – ஆ ம்   தி க தி   ஹெ ப் சி பா ய்   இ ர   ணி ய ல்   நீ   தி   ம  ன்   ற   த் தி ல்   இள   நி லை   உ த   வி யா   ள ரா க   அ   ர சு ப்   ப ணி யி ல்   சே ர்   ந் தா ர் .   சு ரே ஷ்   ரா ஜ ன்   ஏ ற் க ன வே   ம னை வி   மீ து   ச ந்   தே   க   ம்   கொ  ண் ட வ ர்   எ ன் ப தா ல், ஹெ ப்சிபாய் இ ந்த அ ர சு ப ணி யில் சேர் ந்தவுடன் அ வ ரின் ச ந் தே கம் அ தி கமாகி யுள்ளது. இ தனால், வீ ட்டில் பூ ட் டி வைத்து, வெ ளியி ல் எ ன்ன ந  டந் தது ? யா ரி ட மெல்லாம் பே சினா ய்? என சந்தே கத்துடன் கேட் டபடி இருந் துள்ளார். இ தை யடுத்து ச ம் ப வ தி னத் தன்று, வீட் டின் க த வு பூ ட்  டப்பட்ட நி லை யில்

உள் ளேயி ருந்து ஹெ ப்சிபாயின் அ ல ற ல் ச த் த ம் கேட்டுள்ளது. அக் கம் பக்க த்தினர் க தவை த் த ட்டிய சி றிது நேர த்தில் ஹெ ப்சியின் ச த் த ம் சு த்த மாக அட ங் கி யது. வீட் டுக்குள் இ ருந்து பெ ட் ரோ ல்  வா டை வீ சியதால் அக் க ம் ப க் க த்தி ன ர் உ டனடி யா க கா வ ல் து றை யி ன ரு க்குத் த க வ ல் தெ ரிவித் தனர். வி ரைந் து வந் த பொ லி சா ர், அக் கம் பக்க த்து வீட் டாரு டன் சே ர்ந் து க தவை உ டை  த்து அ தி ர டி யா க உ ள் ளே புகு ந்து பா ர்த்த போது அதி ர் ச் சி ய டை ந் தனர். ஏனெ னில், உள் ளே கை யி ல் அ ரி வா ள் க த் தி யு ட ன்

சுரே ஷ்ரா ஜன் நி ற்க, எ தி ரே நா ற்கா லியில் உடல் மு ழுவதும் கயி ற் றா ல் சுற் றி க் கட்டப்பட்டு தி மி றிக் கொண் டிருந் தார் ஹெ ப்சிபாய். அவ ரது கை, கா ல், க ண், வா ய் ஆகி யவை து ணியால் கட் ட ப் ப ட்டிருந்தது. அக்க ம் ப க் க த் தினரைப் பார்த் ததும் கை யில் வைத் தி ருந்த அ ரி வா ளை தூ க்கிப் போ ட்டு விட்டு, தன க்கும் ச ம்பவத் திற் கும் தொட ர்பி ல்லா தது போ ல சட் டையி ல் லாமல் சுரேஷ் ராஜன் நின் றுள்ளார். உட ன டியாக அவ ரது கட்  டுக்க ள் அவி ழ்க் க ப்ப ட்டன. ஹெ ப்சி பாயின் கா லில்

அரி வா ளால் வெட் டப் பட்ட கா யம் இ ருந் தது, உ டல் முழு வதும் பெட் ரோ ல் ஊ ற் றப் பட்டி ருந்தது. நீ தி மன்றப் ப ணி க்கு செ ன்ற பின் னர் ஹெப் சிபா யை பி ன் தொ டர்ந்து சென்  று, அவ ர் யா ர் யா ருடன் பேசு கிறா ர் என்ப தை நோ ட்டமி ட்டு வீ டு திரு ம்புவ தை வழ க்க மாக கொண்  டிருந்த சுரேஷ்ராஜன், குழ ந்தை இ ல்லை என்ற கு றை யை ம றை  க்க ம னைவி யை சந் தேகப் பட்டு சித் ரவ தை செ ய்வ தை வாடி க் கை யாக கொண் டுள் ளார். ச ம்ப வ தின த் த ன்று ம னை வியை க ட் டி வை த்து

அ ரி வா ளால் வெட் டிய போது அவர் அல றிய தால் உட னடி யாக வா யில் து ணி யை கட் டிய தோடு, அவரை எரி த்து க் கொ ல் லும் திட் டத் துடன் க ண் ணை யும் க ட்டி பெ ட்ரோ ல் ஊ ற் றி தீ வைக்க மு யன்ற தும் விசா ர ணை யி ல் தெரி யவந்தது. ச ரியா ன நே ரத் தில் க த வை உ டைத் து உ ள் ளே செ ன்ற தால் ஹெ ப்சிபாயை உ யி ரோ டு மீ ட் க முடி ந்ததா க அ க்கம் ப க் க த் தி ன ர்  த தெ ரி வித்தனர். சுரேஷ்ரா ஜன் மீது, பெ ண்கள் வன் கொ டு மை தடு ப்புச் சட் ட ம், கொ லை   மி ரட்டல், கொ லை முய ற் சி உள்ளிட்ட  5  பி ரி வு க ளின் கீ ழ் வழ க் கு ப் பதிவு செ ய்த பொ லி சா ர், அ வரை நீ தி ம ன் றத் தில் ஆஜர் `படுத் தி சி றை யில் அ டை த்த னர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *