இ ளம் பெ ண்க ளிடம் கன வில் வ ந்த தாக சொ ல்லி ம த போத கர் செய் த அ திர்ச் சி செ யல்…! வை ரலா கும் ஆ டியோவி ன் பி ன்ன ணி..!

செய்தி

த மிழக த்தில் இளம் பெ ண்களி டம் ஆ பா சமா க பே சிய ம தபோதக ரை பொ லி சா ர் கை து செ ய்து சி றை யில் அ டைத்த னர். நீ லகிரி மா வட்டம், கோ த்தகிரி அரு கே உள் ள அர வேனு மு டியக ம்பை பகு தியில் பெத ஸ்தா ச பை உ ள்ளது. இ ங்கு அ சோக் ஸ்டீ பன், 58, எ ன்பவர், ம த போ தகரா க இ ருந்து வந் துள்ளா ர். இ வர், இ ந்த ச பை க்கு, ஜெ பிக்க வ ரும் பெ ண்களிடம், ஆ பாச வா ர்த்தை கள் பே சியும், கை யை பி டித்து இ ழுத்தும் மா னபங் கபடுத் தியதாக தொ டர்ந்து புகா ர்கள் எ ழுந்துள் ளன. அது மட்டுமி ன்றி, அசோ க் ஸ்டீ பன், இ ளம் பெ ண்களிடம் க னவில் வ ந்த தாகச் சொ ல்லி ஆ பாச கதை களை சொல் லும், ஆ டியோ ப திவு,

சமூ க வ லை த்தள ங்களில் பர வி வரு கிறது. சில பெண் களை நீல கிரி யின் ப ல இய ற்கை சா ர்ந்த இட ங்களுக்கு அ ழைத்துச் செ ன்று வீடி யோக் கள் எடுத் ததும் தெரி யவ ந்துள்ளது, இ தையடு த்து இந்த ச ம்பவ ம் குறி த்து பொ லிசா ர் மேற் கொண் ட விசா ரணையி ல், பா திக்கப்ப ட்ட பெ ண் ஒரு வரி ன் வீ ட்டுக்கு செ ன்ற அசோ க் ஸ் டீபன், கா ர் கண்ணா டியை உ டைத்து ம், பெ ண்ணி ன் கை யை பிடி த்து இழு த்தும், மிர ட்டல் விடு த்துள் ளார்.

இவ ரால் பா திக்க ப்பட் ட மூ ன்று பெ ண்கள், நீல கிரி தர் ம அ மைப்பு செய லாளர் ரா மமூர் த்தி எ ன்பவரி ன் மூல மாக கோ த்தகிரி கா வல்நி லைய த்தில் பு கார் கொடுத்த னர். இ தையடு த்து பொலி சார், ம த போ தகர் அசோ க் ஸ்டீப னை கை து செ ய்து, கு ன்னுார் நீ திமன் றத்தில் மாஜி ஸ்திரே ட் ஆ ஜர்படு த்தி, கு ன்னூர் கி ளை சி றையி ல் அடை த்தன ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *