மீரா மி துனி ன் அந்த இ டத்தி ல் கை வை த்து ஹா ரன் அடித் த ந பர்..! கை யும் கள வு மாக சிக் கி கொ ண்ட மோ சமா ன வீடி யோ..!

சினிமா

ச மூக வ லைத்த ளத்தில் இ ந்த ஊர டங்கு கா லத்தி ல் இல் லாத கொடு  மைக ளை  எல் லாம் அனு பவித்து வ ருகி றோம் இந் நிலை யில் தன் னை பி ரபலங்க ள் பி ரபல படுத் திக்  கொள்வ தற்கா க தன்னு  டைய கவ ர்ச்சி யான பு கைப்ப டத்தை ச மூக வ லைத ளப் பக் கத்தில் வெளி யிட்டு ரசி கர்க ளை கவ ர்ந்து வரு கிறார்க ள். ஒரு சி ல பிரப லங்க ள் தன்னு டைய உட ற்பயி ற்சி செ ய்யும் வீ டியோ யோ கா செய் யும் வீ டியோ எ ன வெ ளியிட்டு ரசிக ர்க ளை தன் பக் கம் தி ரும்பிப் பார்க் க வைக் கும் இந்நி லையில் பி க்பாஸி ல் கல ந்துகொ ண்டு பாதியி லேயே வெளி யான மீ ரா மி துன் செ ய்யும் அலப்ப றைக்கு அ ளவே இல் லாமல் போ ய் க்கொண் டிருக்கி றது.  இ வ்வாறு அவர்  தன் னை பி ரபலப் படுத்தி கொ ள்வ தற்காக முக் கிய பி ரபல மாக இரு ப்பவர்க ளையே குறி வை த்து தா க்கி வரு கி றான்.

அந்த வகை யில் ர ஜினி, கமல்  என இவ ர்களின் மீ து பல  கு ற்றச்சாட் டுகளை கு வித்தது மட் டுமல்லா மல் தற் போது அவர் களை ப் பற் றி  பல அவ தூறுகளை யும் பே சி வரு கிறார். அந்த வ கையில் சமீப த்தில் சூர் யா ம ற்றும் வி ஜய் ஆகி ய இரு அவர் களை த ரக்கு றைவாக பே சியது மட் டுமல் லாமல் அவர் களின் ம னைவி யையும் மிக  கேவல மாக பேசி இ ருந்தார்.

இதனால் ஆ த்திரம டைந்த அவ ர்களின் ரசிக ர்கள் மீரா மிதுன் னை கி ழி கி ழி யென கி ழித்தும் அ வர் திருந் தியபடி கிடையா து. இத னால் ஆத் திரம் அடை ந்த ரசி கர்கள் அ வருடைய  பழை ய பு கை ப்பட ங்கள் ம ற்றும் வீடி யோ க்க ளை வெ ளியிட்டு அவ ருடை ய மான த்தை வா ங்கி வருகி றார்கள்.  அ துமட்டுமி ல்லாமல் மீரா மி துன் அதற் கு பஞ் சம் இல் லாமல் தா ன்  ஆ ண் நபர் களு டன் நெரு க்க மாக இரு க்கும் வீடி யோவை  அவ ரே வெ ளியிட்டு வரு கிறார்.

மேலும் ச மீபத் தில் ஒ ரு வீடி யோவா னது வெ ளிவந் து சமூ க வ லைதள ங் களில் மிக வும் வை ரலா கி வருகி றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *