போட வேண்டியதை போடுங்க எல்லாமே தெரியுது !! கடற்கரை மணலில் க வ ர் ச்சி உடையில் குளு குளு பூனம் பாஜ்வா !!

சினிமா

டைரக்டர் சுந்தர் சி யின் ஆஸ்தான நடிகை பூனம் பாஜ்வா. இவர் சினிமாவில் சேலை அணிந்து ந டித்த கா ட்சிகள்தான் அதிகம். அதில் மிகவும் அழகாக இருப்பார். கு டும்பப்பாங் கான தோற்றம் கொண்டவர்.சமீப காலமாக சினிமா பட வாய்ப்புகள் குறைந்து வரும் நி லையில் தனக்கு க வர்ச் சி கா ட்சிக ளும் வரும் என்பதை நிரூபிக்க ஒரு சில போ ட்டோகளை வெ ளியிட் டுள்ளார். தமிழ் சினிமாவில் சே வல், தெ னாவட்டு, ப டங்களின் மூலம் கு டும்ப குத் துவிளக் காக அ றிமுகமா னவர் நடிகை பூனம் பஜ்வா. அதையடுத்து பட வாய்ப்புகள் ச ரியாக அ மையாத தால் க வர்ச் சி கதா பாத்திரங்க ளைத் தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார். அந்த வகையில் ரோமியோ ஜூலியட்,அரண்மனை 2,

குப்பத்து ராஜா போன்ற படங்களில் க வர்ச்சியா க நடித்து இருந்தார்.சினிமா வட்டாரத்தில் ந டிகைகள் வி தவித மான ஆடைகளில் க வர்ச் சி போ ட்டோ ஷூ ட் நடத்தி அதனை ச மூக வ லைத்த ளத்தில் வெளியிடுவதை வ ழக்க மாக வைத்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் நடிகை பூனம் பாஜ்வாவும் அதற்குள் நு ழைந்துள்ளா ர். பட வாய்ப்பு இல்லாததால் காரணத்தினால் க வர்ச்சி போ ட்டோ ஷூ ட் நட த்தி ச மூகவலை த்தளத்தில் பதி விட்டு வரு கிறார்.

இந்நிலையில், முண்டா பனியன், குட்டியான ட்ர வுசர் என க டற்கரை யில் மல் லாக்க படுத் துக்கொ ண்டு போ ஸ் கொடு த்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார். இதனை பார்த்த ரசி கர்கள், போட வேண்டியதை போ டுங்க எல்லா மே தெ ரியுது என  கமெ ண்டி வ ருகிறா ர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *