காதல் மனைவியிடம் எஸ்பிபி-யின் கடைசி பேச்சு…! கண்ணீருடன் பேசியது என்ன தெரியுமா..?

செய்தி

ம ருத்துவம னைக்கு செல்லும் மு ன்பாக தனது கா தல் ம னைவியிடம் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் க ண்ணீர்மல்க பே சிய உ ருக்கமான பேச்சு வெ ளியாகியுள்ள து. உடல் ந லக்குறை வால் பா திக்கப்ப ட்டிருந்த எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் சி கிச் சை ப லனின் றி நே ற்று கா லமா னார். அவரது ம றைவு ர சிகர்க ளை பெரும் சோ கத்தில் ஆ ழ்த்தி யுள்ளது. பலரும் அவரது ம றைவுக்கு இ ரங்கல் தெ ரிவித்து க ண்ணீர் அ ஞ்சலி செ லுத்தி வ ருகின்றனர். சென்னையை அடுத்த தா மரைப்பா க்கத்தில் உள்ள அவரது ப ண்ணை வீட்டில் அவரது உ டல் இ ன்று நல் லடக்க ம் செய் யப்படவுள்ள து.

ம ருத்துவம னையில் 50 நாட்களுக்கும் மே லாக சிகி ச்சை பெற்று வந்த எஸ்பி பா லசுப்ரம ணியம் க டைசியாக தனது மனை வியிடம் கண்ணீர் மல்க உ ருக்க மாக பே சிய பே ச்சை அவரது குடு ம்பத் தினர் வெ ளிப்படுத் தியுள்ளனர். எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் தனது ம னைவி சா வித்ரியை கா த லித் து தி ரு ம ணம் செய்துக் கொண்டார்.

30 ஆ ண்டுகளு க்கும் மேலாக சா வித்ரி யுடன் வா ழ்ந்த எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் ஒரு மு றைக்கூட தன து ம னைவி யிடம் ச ண்டை போ ட்டதே இல் லையாம். கடை சியாக கொ ரோ னா தொ ற்று உ றுதி செய் யப் பட்ட போது தான் முத ல் மு றையாக த னது ம னைவியை பி ரிந்து மருத் துவ மனை க்கு சென்றுள்ளார்.

மரு த்துவம னைக்கு செல்லும் முன்பாக, உன் னை விட்டு பிரி ந்து எப் படி இரு க்க போ கிறேனோ எ ன கண் ணீர் ம ல்க கூ றியிருக்கி றார். அதோடு நான் திரு ம்பி வரு வே னோ, வ ராமல் போ ய்விடுவே னோ தெ ரியவில் லை. நான் மீ ண்டு வ ரா விட் ல் எந்த சூழ் நிலை யிலும் நீ உ டைந்து போ ய்விட க்கூ டாது என்று கண் ணீருடன் பே சியு ள்ளார்.

மேலும் த னக்கு பிறகு நீ தான் இ ந்த குடும் பத்தை நிர்வ கிக்க வே ண்டும் எ ன்று கூ றியதைக் கே ட்டு அவ ரது மனை யும் கதறி அ ழுதுள்ளா ர். ம ருத்துவம னைக்கு வந்த பிறகும் தனது ம னைவியுடன் தி னமும் வீ டியோ கா லில் பே சி வந் துள்ளதோ டு, மரு த்துவமனை யில் இரு ந்தபடி யே தனது தி ருமண நா ளையும் கொண் டாடியு ள்ளது கு றிப்பிடத்தக் கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *