இளை யராஜாவின் எழு ந்து வா பாலு வீடி யோவுக்கு எஸ்.பி .பியின் நெகி ழ்ச்சி செயல்: நேரில் பார்த்த மருத்துவர் உ ருக்கம்

சினிமா

ம றைந்த பாட கர் எஸ்பிபியின் உடல் அவரது பண் ணை வீட்டில் அ ரசு மரி யாதையுடன் நல் லடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவருக்கு சி கிச்சை அளித்த மரு த்துவர் பகி ர்ந்த த கவல் நெ கிழ வைத்துள்ளது. பாடகர் எஸ்பிபி கடந்த ஆகஸ்டு 5 ஆம் திகதி கொ ரோ னா பா திப்பால் தனியார் மரு த்துவமனையில் சிகி ச்சைக்கு அ னுமதிக்கப்பட்டார். தீவிர சி கிச்சைக்கு பின்னர் கொ ரோனா வில் இருந்து மீண்ட பி ன்னர் நு ரையீரல் தொ டர்பான சி கிச்சையில் இருந்து வந்தார் எ ஸ்பிபி. அவர் கு ணமடைந்து வீ டு திரு ம்புவார் என எ திர்பார்க்கப்பட்ட நி லையில், தி டீரென்று உட ல்நிலை மோ சமடைந்து, மா ரடைப்பால் செ ப்டம்பர் 25 ஆம் திகதி ம ரண மடைந்தார்.

எஸ்பிபி கொ ரோ னாவுடன் போ ராடிய நாட் களில் ஒருமுறை அவரது உடல் நிலை க வலை க்கிடமாக இ ருந்தது. அப்போது அ வரது மொத்த ர சிகர்களும் பிரப லங்களும் அவர் ந லம்பெற கூ ட்டுப்பி ரார்த்தனை உள்ளிட்ட நி கழ் வுகளில் ஈடுப ட்டனர். இந்த நிலையில் இளையராஜா எஸ்பிபி தொடர்பில் கண்கலங்க  வைக்கும் காணொளி ஒன்றை வெ ளியிட்டார். அதில் அவர் எழுந்து வா பாலு, உனக்காக கா த்திருக்கிறேன் என உரு க்கமாக பதிவு செய் திருந்தார். குறித்த கா ணொளியை எஸ்பிபியின் மகன் சர ண் தமது தந்தைக்கு கா ண்பித்துள்ளார்.

பொ துவாக இதுபோ ன்ற காணொ ளிகளை சரண் காண் பிக்கும் போது ஒரு புன் முறுவல் மட்டுமே ப திலாக தரும் எஸ்பிபி, இளையராஜாவின் அந்த எ ழுந்து வா பாலு என்ற கா ணொளி பார்த்து, க ண்கலங்கி, சரணை அருகே அழை த்து, அந்த மொ பைலை வாங்கி மு த்தம் வைத்துள்ளார். இந்த நிக ழ்வை நேரில் பார்த்த மரு த்துவர் தீபக் சுப்ரம ணியம், அந்த நிமிடங்கள் தங்க ளால் மறக்க முடியாது என குறிப் பிட்டுள்ளார்.

பல ஆண்டு கால நண் பர்களான எஸ்பிபி மற்றும் இளை யராஜாவின் பா சப்பிணைப்பு அது என ம ருத்துவர் தீபக் நெ கிழ்ச்சியுடன் பகி ர்ந்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *