இ ற ப் ப த ற் கு மு ன் பு த னி மை யி ல் க ண் ணீ ர் வி ட் டு அ ழு த வ டிவே ல் பா லாஜி . . . தீ யா ய் ப ர வு ம் கா ணொளி கள் . . !

சின்னத்திரை

நடி க ர்   வ டி வே  ல்   பா லா ஜி   ம ர ண ம டை ந் த   நி லையி ல்   அ வ ர்   வெ  ளியி ட் ட   வீ  டி யோ  வை ர  லாகி   வ ரு கி ற து .   சி ன் ன த் தி ரை   ந டி கரா  ன   வ டி வேல்   பா லா  ஜி   கல க் க ப் போ  வது   யா ரு ,   அ து   இ து  எ து ,   ஜோ டி   ந ம் ப  ர்  ஒ ன்   எ ன   ப ல   நி க ழ் ச் சி க ளி ல்   ப ங் கே ற் று  ள் ளா ர் .  யா  ரு டா  ம கே ஷ் ,   கோ ல மா வு   கோ கி  லா    உ ள்ளி ட் ட    ப ல  ப ட ங் க ளி ல்   ந டி  த்து ள் ளா ர் .   வை கை ப்   பு ய ல்   வ டிவே ல்   போ ன் ற   உ ட ல்   மொ ழி யி ல்  ரசி க ர் ளை   க வ ர் ந் த   வ டி வே ல்   பா லா ஜி ,   பெ  ண்   கெட் ட ப் பு க ளி லு ம்   க ல க் கி யி ரு க் கி றா ர் .

க ட ந் த   2   வா ர ங் க ளா க   உ ட ல்   ந ல க் கு றை வா ல்   பா தி க் க ப் ப ட் டி ரு ந் த   வ டி வே ல்   பா லா ஜி   நே ற் று   சி கி ச் சை ப்   ப ல னி ன் றி   உ யி ரி ழ ந் தா ர் .   அ வ ர து   ம றை வு க் கு   பி ர ப ல ங் க ள்   பல ரு ம்   அ ஞ் ச லி   செ லு த் து   வ ரு கி ன் ற ன ர் .   இ ந் நி லை யி ல்   ந டி கர்   வ டி வே ல்   பா லா ஜி  வெ ளி யி ட் ட   அவ  ரது   வீ டி யோ   ஒ ன் று   ச மூ க   வ லை த ள த் தி ல்   தீயா ய்   ப ர வி   வ ரு கி ற து .

அ தி ல்   ப க வ த்   கீ தை   இ ட ம் பெ ற் று ள் ள   எ தை   நீ   கொ ண் டு   வ ந் தா ய்  கொ ண் டு   செ ல் வ த ற் கு   எ ன் று   கூ  றி  இ து தா ன்   உ ண் மை   வ ரு ம் போ து   எ ன் ன   எ தை   எ டு த் து   வ ந் தோ ம்   போ கு ம்   போ து   எ டு த் து  செ ல் வ த ற் கு ?   பி ற ப் பு   இ ற ப் பு   ந டு வு ல   கொ ஞ் ச ம்  கே ப் . .   அ ந் த   கே ப் பு ல   ச ந் தோ ஷ மா   இ ரு ங் க . .   அ டு த் த வ ங் க ள   ச ந் தோ ஷ ப் ப டு த் தி   பா ரு ங் க . .   இ து ல   எ ன் ன   நீ   பெ ரி ய   ஆ ளு ,   நா ன்   பெ ரி  ய   ஆ ளு. .

எ ன   த ன க்  கே  உ ரி ய   பு ன் ன கை யி ல்   பே சி   மு டி த்  திரு க் கி றா ர்   வ டி வே ல்   பா லா ஜி .   ம ற் றொ ரு   கா ட் சி யி ல்   த ன து   கெ ட் ட ப் பி னை    மாற் றி   மே க் க ப்   செ ய் து கொ ண்டு   க ண் ணீ ர்   சிந் தி யு ள் ள   கா ட் சி யு ம்   த ற் போது   தீ யா ய்   பர வி   வ ரு கி ன் ற து  .

 

View this post on Instagram

 

💔💔 @mokkastudentu

A post shared by Yogi babu (@actor.yogibabu) on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *