ஆ ன்லை ன் பா ராளும ன்றக் கூ ட்டத்தொ டரில் கா த லி யின் அந் த இ டத்தி ல் மு த்த மி ட்ட உ றுப்பி னர்..! வை ரல் வீடி யோ..!

வீடியோ

ஒரு அ தி ர்ச் சியூட் டும் ஒரு ச ம்பவ த்தி ல், 47 வ யதான அர் ஜென்டி னா பா ராளுமன் ற உறு ப்பினர் ஜு வான் எ மிலி யோ அமே ரி ஒரு நாடா ளுமன் றக் கூ ட்டத் தொ டரின் போது தன து கா தலியி ன் மா ர்பக த்தை மு த்தமி டும் வீ டியோ ஆன் லைனி ல் வை ரலாகி யதை அடுத்து, பாரா ளுமன்ற த்தின் கீ ழ் ச பையில் இரு ந்து ராஜி னாமா செ ய்ய வே ண்டிய  நி ர்பந் தம் ஏ ற்பட்டு ள்ளது. அவர் சா ல்டா வைச் சே ர்ந் த பிர திநி தி மற் றும் அர்ஜெ ன்டினா வில் உள் ள பெரோ னிஸ்ட் க ட்சியைச் சேர் ந்தவ ர் ஆ வார். கொ ரோ னா வைர ஸ் தொ ற்றுநோ ய்களின் போ து அர்ஜெ ன்டினாவி ல் பாரா ளும ன்ற அமர் வுகள் ஜூ ம் வழி யாக நட த்தப்ப டுள்ளன.

சில சட் டமன்ற உறு ப்பினர்க ள் அ மர் வுகளி ல் நேர டியாக கலந் து  கொண்ட னர். பெ ரும்பாலா னோர் வீ டியோ கா ன்பரன் சிங் மூலம் வி வாதங்க ளில் ப ங்கேற் றனர். ஓய் வூதிய நி தி முத லீடுக ளைப் பற் றி விவா திக்க அர் ஜென்டினா  பாரா ளுமன்ற க்  கூட்ட ம் வீடி யோ கா ன்பரன் ஸ் மூ லம் ந டைபெற் றது. கூ ற ப்ப ட்ட வீடி யோவில், பாரா ளுமன் ற உ றுப்பின ரின்  கா தலி அவ ன் மா ர்பில் சா ய்ந்து கொ ண்டும் அ வர் மடி யில் உட்  கார்ந்திரு ப்பதை யும் காண லாம்.

ஆ ன்லை னில் கூ ட்டம் நடந் துகொண்டி ருந்தபோ து ஜு வான் எமி லி யோ அ மேரி கா தலி யின் பி ளாக் டா ப்பை கீ ழே இ ழுத்து வெ ற்று மா ர்பகங் களை மு த்தமி ட ஆர ம்பித்தா ர். இ ந்த ச ம்ப வம் வெ ள்ளிக்கி ழமை ந டந்தது ம ற்றும் அர் ஜெ ன்டினா அர சாங்கத் தின் அ திகாரப் பூர்வ  யூடி யூப் சே னலில் நேர டியாக ஒ ளிபர ப்பப் பட்டது. இ தைய டுத்து சர் ச்சைக்கு ரிய வீ டியோ இ ப்போது சமூ க ஊட கங்களி ல் வை ரலாகியு ள்ளது. அ மேரி அ மர்வு மு டிந்துவி ட்டதாகவு ம்,

கே மரா அணை க்கப்பட் டதாகவும் க ருதி இவ் வாறு நட ந்துகொ ண்டதா கக் கூறி னார். அவ ர் சமீபத் தில் ஒ ரு மா ர்பக பெ ருக்கு தல் அ றுவை சி கிச் சை செய் ததா ல் தன து  காத லியின்  மார் பகங் களை பா ர்க்க விரு ம்பியதா க அவ ர் கூறி னார். “அவ ள் எ ன் அரு கில் இ ருந்தா ள். நான் அவ ளது மா ர்பில் மு த்தமிட் டேன். அவ் வளவு தான்.” எ ன அ வர் மேலு ம் கூறி னார். அ வர் இ டைநீக் கம் செ ய்யப்ப ட வே ண்டும் என் று ஆ ரம்பத் தில் கூ றினா லும், பி ன்னர் அ மேரி தன து ப த வியை ரா ஜினா மா  செ ய்தார்.

அவ ரது ரா ஜினாமா வை பா ராளு மன் றமும் ஏ ற்றுக்கொ ண்டது. இந்த ச ம்பவ த்தை க ண்டித்து ஒ ரு அறி க்கை யில், பா ராளும ன்ற த்தின் கீ ழ் ச பை, “இந்த அ ளவி லான பொ றுப்ப ற்ற  தன் மையை நா ங்கள் அனு மதிக் க மு டியாது. எ னவே அ னைத்து வி திகளு ம் பய ன்படுத்த ப்படுகின் றன எ ன்பத ற்கு நா ங்கள் உத் தரவா தம் அ ளிப்போ ம். இத னால் அவர் செய்த செ யல்களி ன் தீ விரத்த ன்மை க்கு ஏ ற்ப பொரு த்தமா ன ந டவடி க்கை எ டுக்கப் படும்.” எ னத் தெ ரிவித் துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *