4வது திருமணம் செய்து கொள்ள தயாரான 23 வயது பெண் : த டையாக இருந்த பா ர்வையற்ற மகனை கொ ன் ற கொ டூரம்!!

Uncategorized

நான்கு தி ருமணம் செய்து கொள் வதற்கு 4 வயது மகன் த டையாக இரு ந்ததால் அவனை கொ  லை செ ய் த தா யின் செ யல் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது. பாட்னாவில் உள்ள ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த தர்மஷீலா தேவி (23). இவருக்கும் அருண் என்பவருக்கும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தி ருமணம் நடந்த நிலையில் சஜன் குமார் என்ற மகன் பி றந்தான். த ற்போது 4 வ யதாகும் சஜனால் பேசவோ பா ர்க்கவோ மு டியாது. அரு ணை திரு மணமான ஒரு ஆண் டில் தேவி பி ரிந்துவிட்டார், பி ன்னர் ச ஜனுடன் த னியாக

வ சித்து வந்த தே வி ந பர் ஒரு வரை இ ரண்டாம் திரு மணம் செய்து கொ ண்டார். ஒரு க ட்டத்தில் அவர் இற ந்துவிட, மகேஷ் என்பவரை மூ ன்றாவதாக ம ணந்தார். கட ந்த 2 மாத ங்களுக்கு முன்னர் சாலை வி பத்தில் ம கேஷ் உ யிரிழ ந்தார். இ தையடுத்து நான்காம் திரு மணம் செய்து கொள்ள தேவி மு டி வெ டு த் தா ர் .

ஆனால் இத ற்கு மகன் ச ஜன் த டையாக இருப்பதாக எ ண்ணிய தேவி ம க னை த ண் ணீ ரி ல் மூ ழ் கி கொ லை செ ய் து ள் ளா ர். ச ட ல ம் த ண்ணீ ரில் மி  தப்பதை பார்த்த கிராம மக்கள் பொ லி சு க் கு த  க வ ல் கொ டு த் த ன ர்.

ச ம் ப வ   இடத்துக்கு வந்த பொ லி சா ர்  ச ட ல த் தை மீ ட் டு தேவியிடம் வி சாரித்து போது நடந்த அனைத்தையும் அவர் ஒ ப் பு க் கொ ண்டார். இதையடுத்து பொ லி சா ர்  தேவியை கை து   செ ய் து ள் ளன ர்.

 

அன்பு வாசகர்களே நீங்கள் எத்தனையோ தலங்களில் செய்திகளை படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் நம்முடைய தளம் முழுக்க முழுக்க மாறுபட்ட ஒரு தளம் இங்கு காணொளியின் மூலமாக அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் படித்து அதை தெரிந்து கொள்வதை விட காணொளியின் மூலமாக காணுகின்ற ஒரு காட்சியை எளிமையாக நமக்கு புரிந்துவிடும் நம் மனதில் அது பதிந்துவிடும்

எனவே தான் நம்முடைய தளத்தில் அனைத்தும் காணொளி களாகவே இருக்கின்றன இங்கு சினிமா அரசியல் பொழுதுபோக்கு என்று அனைத்தும் உங்களுக்காக இருக்கிறது இதில் நீங்கள் ஏதாவது புதுமையாக பதிவிட வேண்டுமென்றால் தாராளமாக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *