ம னை வி யி ட ம் நெ ரு க் க மி ல் லை . . ! ச ந் தே க த் தி ல் க ண வ னி ன் செ ல் போ னை பா ர் த் தா ல் . . . ! ம னை வி க் கு கா த் தி ரு ந் த அ தி ர் ச் சி . .!

செய்தி

தமி ழ க த் தி ல்   க ண வ ன்   ப ல   பெ ண் க ளு ட ன்   தொ ட ர் பி ல்    இ ரு க் கு ம்  வீ டி யோ வை க்   க ண் டு   அ  தி ர் ச் சி ய டை ந்த   ம  னை வி,    அ வ ரு க் கு   த க் க   த ண்ட னை   கொ டு க் க   போ  ராடி யு ள் ளா ர் .   தி ரு ச் சி   மா வ ட் ட ம்   ம ண ப் பா றை   ம ஸ் தா ன்   தெ ரு வை ச்   சே ர் ந் த  வர்   எ ட் வி ன்   ஜெ ய க் கு மா ர் .   இ வ ரு க் கு ம்   த ஞ் சை   அ டு த் த  க ள் ள ப் பெ ர ம் பூ ர்   ப கு தி யை  ச்   சே ர் ந் த   தா ட் ச ர்   என் ற   பெ ண் ணி ற் கு ம்   க ட ந் த   2 0 1 9 -ஆ ம்   ஆ ண் டு   தி ரு ம ண ம்   ந டை பெ ற் று ள் ள து .   எ ட் வி ன்   ஜெ ய க் கு மா ர்   வி ரா லி   ம லை யி ல்    உள் ள   தே சி  யம ய மா க் க ப் ப ட் ட   வ ங் கி யி ல்   கே ஷி ய ரா க   பணி யா ற் றி   வ ந் து ள் ளா ர் .

இ வ ர்   தி ரு ம ண த்தி ற் கு ப்   பி ற கு   அ வ ர்   ம னை வி யு ட ன்   நெ ரு ங் கி ப்   ப ழ கு வ தை த்   த வி ர் த் து   வ ந் து ள் ளா ர் .   இ து   ம னை வி க் கு ச்   ச ந் தே க  த் தை  ஏ ற் ப டு த் தி யு ள்  ள து .  இ து  குறி த்  து   கேட் ட த ற் கு   ஜெ ய க் கு மா ரி  ன்  தா ய்   லி ல் லி ,   உ  றவு க் கா ர   பெ ண் க ள்   கே த் ரீ  ன்  ஆ கி யோ ர்   தா ட் ச ரை   அ டி த் து ள்ள ன ர் .   இ த ற்  கிடை யி ல்    கண வ ர்   எ ட் வி ன்   எ ப் போ து மே   போ னி லே   மூ ழ் கி க்   கி ட ந் து ள் ளா ர் .

அ வ ரி ட ம்   சு மா ர்   1 0 – க் கு ம்  மே ற் ப  ட் ட  செ  ல்போ ன் க ள்   இ ரு ந் து ள் ள து .   இ த னா ல்   ச ந் தே க  ம்  அ டை ந் த   அ வ ர்   க ண வ ரி ன்   செ ல் போ னை   எ டு த் து ப்   பா ர் த் து ள் ளா ர் .   அ தி ல் ,   பல    பெ ண் க ளுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் வீடியோகள் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி சுமார் 50-க்கும்   மே ற் ப ட் ட   பெ ண்க ளு ட ன்   ஜெ ய க் கு மா ரு க் கு   தொ ட ர் பு   வை த் தி ரு ப்ப து   தெ ரி ய வந் து ள் ளது .

ஜெய க் கு மா ர்   ப ணி  பு ரி ந் த   வங் கி யி ல்   ச க  பெ ண்   ஊழி ய ர் ,   பெ ண்   வா டி க் கை யா ள ர் க ளு க்  கு  ம்  ஜெ ய க் கு மா  ருட ன்   தொ ட ர் பு   இ ரு ந் து ள்ள து .   இ த னா ல்   உ ட ன  டி யா க ,   ஜெ ய க் கு மா ரி ன்   செ ல் போ னி ல்   உ ள் ள   வீ டி யோ க் க ளை    தன்   செ ல்  போனு க் கு   ரா ட் ச  ர்  மா ற் றி யு ள் ளா  ர் .   அத ன் ,   பி ற கு த்   த ன்   தா ய்   வீ ட் டு க் கு ச்   செ ன் று    வி ட் டா ர் .   தா ன்   ஏ மா ற் ற ப் ப ட் ட து   கு றி த் து   வீட் டி லி ரு ந் து   அ ழு து   கொ ண் டி ரு க்  காம ல் ,

ச  ட்ட ப் ப டி    க ணவ னு  க் கு த்   தண் ட னை   வா ங் கி   கொ டு  க் க   வே ண் டு ம்   எ ன   நி னை த் த   அ வ ர் ,   க  ணவ ரி ன்   த கா த   உ ற வு   கு றி த் து   வ ல் ல ம்   கா வ ல் நி லை ய த் தி ல்   தா ட் ச ர்  பு கா ர ளித் து ள் ளா ர் .   கா  வல் து றை யி ன ர்    உ ரிய    ந டவ டி க் கை    எடு க் கா த தா ல் ,   த ஞ் சை   ஐ . ஜி   லோ க நா த னி ட த் தி ல்   பு கா ர்   செ ய் தா ர் .   தா ட் ச ரி  ன்   பு கார்   மீ து   உ ட ன டி யா க   ந ட வ டி க் கை   எ டு க் க   ஐ ஜி   லோ க நா த ன்   உ த் த ர வி ட் ட தை த்   தொ ட ர் ந் து ,   வ ல் ல ம்   அ னை த் து   ம க ளி ர்   கா வ ல் நி லை ய த் தி ல்   வ ழ க் கு ப்   ப தி வு   செ ய் ய ப் ப ட் ட து .

ம து ரை   உ ய ர் நீ தி ம ன் ற த் தி ல்  எ ட் வி ன்  ஜெ ய க் கு மா ர்   உ ள் ப ட   5   பே ரு ம்   த ங் க ளு க் கு   மு ன் ஜா மீ ன்   வ ழ ங் க   வே ண் டு ம்   எ ன் று   மனு த்   தா க்க ல்  செ ய் த ன ர் .   நீதி ம ன் ற த் தி ல்   மு ன் ஜா மீ னும்    வ ழ ங் க ப்ப ட் ட து .   எ ட் வி ன்  ஜெ ய க் கு மா ரு க் கு   ஜா மீ ன்   கி டை த் த தை   அ றி ந் த   தா ட் ச ர்   இ ந் த   வ ழ க் கு   தொ ட ர் பா க   ப ல் வே று   ஆ வ ண ங் க ளை   இ ணை த் து   மது ரை   உ ய ர் நீ தி ம ன் றத் து க் கு   மற்றொரு மனுத் தாக்கல் செய்தார்.

மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் எட்வின் ஜெயக்குமார் , லில்லி உள்ளிட்ட 5 பேரின் முன் ஜாமீ னை   ர த் து   செ ய் து  அ வ ர் க ளை க்  கை து   செ ய் ய   உத் த ர வி ட் ட து.   தொ ட ர் ந் து ,  5   பே ரி ன்   மீ து ம்  ஜா மீ னி ல்   வெ ளி   வர   மு டி யா த   பி ரி வு க ளி ன்   கீழ்   வ ழ க் கு ப் ப திவு   செ  ய் ய ப் ப ட் ட து .   தொ ட ர் ந்து   எ ட் வி ன்   உ ள் ப ட   5   பே ரு ம்   த லைம றை வா கி   வி ட் ட ன ர் .   எ ட் வி ன்   ஜெ ய க் கு மா ர் ,   அ வ ரு ட ன்   தொ ட ர் பி லி ரு ந் து   வ ங் கி    பெ ண்   ஊ ழி ய ரு ம்   ப ணி யி லி ரு ந் து   ச ஸ் பெ ண் ட்   செ ய் ய ப் ப ட் ட ன ர் .

வ ழ க் கு ம்    வ ல் ல  ம்    ம க ளி ர்   கா வ ல் நி லை ய த் தி லி ரு ந் து   ம ண ப் பா றை    ம க ளி ர்   கா வ ல்   நி லை ய த் து க் கு   மா ற் ற ப் ப ட் ட து .   இ ந் த   நி லை யி ல் ,   ம ண ப் பா றை   ப கு தி யி  ல்   பது  ங் கி யி ரு ந் த   எ ட் வி ன்      ஜெ ய   க் கு மா ரை   ம ண ப் பா றை   ம க ளி ர்   பொ லி சா ர்   கை து     செ   ய் த ன ர் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *