ந டந்த து எ ன்ன..? மீ ரா மி து ன் இ றந் துவி ட்டா ரா..! க ண்ணீ ர் வி ட்டு க த றி அ ழும் மீ ராமி து னின் த யார்..!

செய்தி

த ற்போ து ச மூக வ லைத்த ளங்க ளில் மி கவும் ப ரப ரப் பாக வும், ச ர்ச் சை க்கு ரிய வி சயங் களை யும் பே சி அ தன் மூ லம் மிக வும் பி ரபல ம் அ டைந் தவர்  தான் மீ ரா மி துன். இ வர் ந டி கை ம ட்டு மல்லா மல் மா டலி ங் அழ கியு ம் கூ ட. இ வர் ஒரு சில திரைப்படங்களில் நடித்து இருந்தாலும் அப்பொழுதெல்லாம் பி ரபல மாகவி ல்லை ஆனால் இவர் பி க் பா ஸ் நிக ழ்ச்சி யில் பங் குபெற் ற பிற குதா ன் மி கவும் பி ரப லமா னார். அ துமட் டுமல் லாமல் இ வர் மீ து பல் வேறு குற் றச்சாட் டுகள் எழு ம்பிய து. அ ந்த வகையில் இவர் அழகி போட்டி என்ற பெயரில் ப லவித மோ சடியு ம்,

பல பே ரையும் ஏ மாற் றி உள் ளார் என் றும் ஜோ மை க்கல் என்ப வர் இவர் மீ து கு ற்றச் சா ட் டை முன் வைத்தார். அ துமட்டு மல் லாமல் ஒரு சிலர் இவர் மீ து போ லீஸ் நி லையங் களிலு ம் கூட சென்று பு கார் அளித்தனர். அந்த வகையில் இவர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும்போது இயக்குனர் சேரன் அவர்கள் தன்னுடைய இ டுப்பி ல் கை வைத்தார் என்று கூறி ச மீபத் தில் கூ ட பெ ரும் ச ர்ச்சை யை ஏ ற்படுத் தினார்.

இதற்கு முன்னர் நடிகர் விஜய் மற்றும் சூர்யா வை மிக மோ சமா க விம ர்சித் த இவர் ரசி கர்கள் மு ன்பே த லை காட்ட முடி யாமல் இருக்கி றார். அந்த வ கையில் தற் போது ட்வி ட்டர் ஐ டி யில் இ ருந்த மீ ராமி துன் இற ந்துவி ட்டார், அவ ருடைய உ டல் பி ரேத ப ரி சோத னைக்கு அனு ப்பப்பட்டுள் ளது, மே லும் இ தைப் பற்றி வி சார ணையும் ந டந்து கொ ண்டு வ ருகிறது எ ன்று ப தவிரு ந்தது.

இதை மீ ரா தா ன் போ ட்டாரா இ ல்லை  வே று யா ரோ இ ந்த ஐ டியை ஹே க் செ ய்து இப் படி ப ண்றா ங்களா என்று தெரியவில்லை. இல்லை இவரே தான் பி ரபல மாக வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி எல்லா செய்துகொண்டு வ ருகிறா ரா என்று ரசிகர்கள் கமெண்ட் செய்து வருகிறார்கள். இந்த நிலையில் மீராமிதுன் அம்மா தொ லைபேசி யில் பே சிய கா ணொளி த ற்போது வெளி யாகியு ள்ளது.

அது தன்னுடைய மகள் எங்கே இருக்கிறாள் என்று தெ ரியவில் லை. ஆனால் இந் த ட் விட்டரி ல் அவ ள் ப திவிட வில் லை என் று கூறி னார். அவ ளுக்கு  போ ன் செய் தாலும் கா ல் போ கவில் லை என் று அழு து புல ம்புகி றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *