பிரபல உதவி இயக்குனர் ம ரணம்..!! திரையுலகில் தொடரும் சோ க அ லை…! சோ கத்தில் ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர்..!

Uncategorized

கொரோனா ஊரடங்கால் கடந்த 5 மாத காலம் சினிமாவை முற்றிலும் முடக்கிவிட்டது. படப்பிடிப்புகளுக்கு தடை, சினிமா தியேட்டர் மூடல் ஆகியவற்றால் பலரும் வேலையிழப்பை சந்தித்தனர். இந்த 2020 ஆம் ஆண்டை அவ்வளவு எளிதில் பலராலும், ம றந்து விட முடியாது. காரணம் பல தி றமையான கலை ஞர்களை இ ழந்துள்ளோம். பாலிவுட், ஹாலிவுட், கோலிவுட் என அணைத்து திரையுலக ரசிகர்களும் தங்கள் மனம் கவர்ந்த சில பிரபலங்களை இ ழந்துள்ளனர்.அந்த வகையில் கடந்த மாதம், பிரபல பின்னணி பாடகர் எஸ்.பி.பி பாலசுப்ரமணியம் இ றந்த சோ கத்தில் இருந்தே இன்னும் பல ர சிகர்கள் வெ ளியே வராத நி லையில் இந்த கொ ரோ னா ஊ ரடங்கு காலத்தில் சி னிமாவை சேர்ந்த ப லர் இ றந்து ள்ளனர்.

நடிகர் ரிஷி கபூர், இர்பான் கான், பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் என பலர் இ றந்தனர். நடிகர் சு ஷாந்த் சிங் ரா ஜ்புட் தூ க்கிட்டு த ற்கொலை செய்துகொ ண்ட ச ம்பவம் பெ ரும் தீ விர விசார ணை யும் கை து நடவ டிக்கையுமாய் போ ய்விட்டது. அ ண்மையில் அ ரசு சில த ளர்வுகளை அ றி வித்தது. இ தனால் கு றை ந்த அ ளவி னால ப ணியா ளர்களை கொ ண்டு வே லைகள் தொ டங்க ப்பட்டன. தெலுங்கு சினிமா வட் டா ரத் தில் சுதீ ர் வ ர்மா இ யக்க த்தில் உ ருவாகி வ ரும் ர ன ரங்கம் படத்தில் உ தவி இயக் குனராக ப ணியாற் றியவர் பி ரவீன். இ ப்படத் தின் க டைசி பட ப் பிடி ப்பு கார் கா ட்சிகள் மு ம்மு ற மாக எ டுக்கப்ப ட்டன.

 

அப் போது த ன்னா ர்வத்துடன் கார் ஓ ட்ட வ ந்த பிரவீன் எ திர் பா ராத வித மாக வி பத் துக் குள் ளாகி ம ருத்துவ மனை யில் சி கிச் சை க்காக அனு மதிக் கப் பட்ட போது ப ரி தாப மாக உ யி ரிழ ந்தார். இ ச் சம் ப வம் சோ கத்தை பட க்கு ழுவில் அனை வரையும் ஆ ழ்த்தி யுள்ளது.  அன்பு வாசகர்களே நீங்கள் எத்தனையோ தலங்களில் செய்திகளை படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் நம்முடைய தளம் முழுக்க முழுக்க மாறுபட்ட ஒரு தளம் இங்கு காணொளியின் மூலமாக அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் படித்து அதை தெரிந்து கொள்வதை விட

காணொளியின் மூலமாக காணுகின்ற ஒரு காட்சியை எளிமையாக நமக்கு புரிந்துவிடும் நம் மனதில் அது பதிந்துவிடும் எனவே தான் நம்முடைய தளத்தில் அனைத்தும் காணொளி களாகவே இருக்கின்றன இங்கு சினிமா அரசியல் பொழுதுபோக்கு என்று அனைத்தும் உங்களுக்காக இருக்கிறது இதில் நீங்கள் ஏதாவது புதுமையாக பதிவிட வேண்டுமென்றால் தாராளமாக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *