சற்றுமுன் வி பத் தில் சிக் கிய பி ரபல கா மெடி ந டிகர்…! ப ரிதா ப நி லையில் ம ருத்துவ ம னையில் அ னுமதி..!! சோ கத்தில் திரையுலகம்..!!

Uncategorized

இந்த வருடம் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு பெரும் சோ கமான ச வாலான பிர ச்சனை தான் இந்த கொ ரோ னா. ம ருந்து இன்னும் மு ழுமையாக கண் டுபிடிக்கப்பட வில்லை என்றாலும் தொடர் மு யற்சிகளில் ம ருத்து வ ஆரா ய்ச்சியா ளர்களும், அர சும் ஈடுபட்டு வரு கின்றன. கொ ரோனாவா ல் உலக ளவில் லட் சக்கண க்கான மக் கள் உ யி ரிழந்த னர். கொ ரோ னா தா க்கம் ம றைவத ற்குள் கே ரளா வில் விபத் து ச ம்பவ ம், மு ம்பை, ஆ ந்திரா, தெலு ங்கானா வின் க னமழை வெள் ளம் என மக் களின் இய ல்பு  வாழ்க்கை வெ குவாக பாதிக் கப்ப ட்டுள் ளது. பல தொ ழில்களு ம் இத னால் பா திக்கப் பட்டுள்ளது போல சி னிமா தொ ழிலும் மிக வும் பாதி க்கப்பட்டு ள்ளன.

இந்நி லையில் தெ லுங்கு சினி மாவில் 30 வருட கா லமாக ப ணியா ற்றி  வ ரும் காமெ டி நடி கர் Prudhvi Raj பஞ் சாரா ஹி ல்ஸ் பகுதி யில் கா ரில் சென்ற போ து எதி ரே வந் த கா ர் மோ தி வி பத்தில் சிக் கியுள் ளார். கா ரின் மு ன்பகு தி மி குந்த சேதம டைந்து ள்ளது. ஆனால் அவர் அ திர்ஷ் ட வச மாக உ யிர் தப் பியுள் ளார். இத னால் அப் பகுதி யில் மக் கள் கூ ட்டம் கூடி யுள் ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *